• Bezpłatna dostawa przy zakupie za min. 500 PLN netto

HC-CARGO - Supplier Requirements

 

Wymagania wobec dostawców

Każdego z naszych dostawców obowiązują niżej wymienione standardy:

 • zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000
 • podejmowanie działań zmierzających do uzyskania certyfikatu zgodnie z normą TS 16949; obecnie wymaga się, aby dostawcy na bieżąco przekazywali informacje o wprowadzanych ulepszeniach
 • dokumentowanie jakości i parametrów produktów; do każdej partii towaru dostawca musi dołączyć wydruk wyników przeprowadzonych prób, chyba że wcześniej przekazano świadectwa dowodzące jednolitą jakość produktów
 • przedstawienie dokumentu PPAP (Production Part Approval Process – proces dopuszczenia części do produkcji seryjnej) w odniesieniu do każdego wyrobu; w razie niespełnienia tego wymogu od dostawcy wymaga się dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami lub warunkami dotyczącymi sprzętu oryginalnego co najmniej w zakresie funkcjonalności, jakości, wpływu na środowisko naturalne i przebiegu procesów produkcyjnych
 • dostarczenie próbki przechowywanej w dalszej kolejności przez okres 3 lat.
 • dostarczanie towarów odpowiadających przyjętej próbce - produkty niespełniające uzgodnionych warunków są zwracane
 • zdolność do poświadczania zgodności dostarczanych produktów z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • podejmowanie kroków mających na celu wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001
 • przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów w zakresie obchodzenia się z substancjami chemicznymi
 • stworzenie odpowiednich warunków pracy porównywalnych z wymogami normy ISO 18001.

Oczekujemy od dostawców spełnienia szeregu wymogów jeszcze przed nawiązaniem współpracy. Wymagamy, aby wszystkie prace odbywały się w odpowiednich warunkach - bez korzystania z pracy przymusowej lub pracy dzieci.
 
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie niezapowiedzianych kontroli u dostawcy.

 • W związku z wizytami w zakładach dostawców lub nie rzadziej niż raz do roku Dział zakupów dokonuje oceny wszystkich dostawców, co jest dokumentowane w kartotekach dostawców.

Oceny dokonuje się według poniższych instrukcji:

 • pod uwagę brane są następujące aspekty: jakość produktów, ceny, rzetelność w realizacji dostaw, obsługa, kontrola jakości, warunki zakupów i dostaw
 • dział zakupów ocenia jakość produktów na podstawie zgromadzonych raportów o niezgodności (NCR – Non-Conformance Report) oraz na podstawie oceny własnej
 • skala ocen wystawianych dostawcy wygląda następująco: „znakomity”, „dobry”, „dostateczny”, „niedostateczny”.