• Bezpłatna dostawa przy zakupie za min. 500 PLN netto

Polityka ochrony danych realizowana przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o. – Division Holger Christiansen

Informacje w sprawie polityki prywatności

Robert Bosch Sp. z o.o. – Division Holger Christiansen (w dalszej części „Holger Christiansen”, wzgl. „my” lub „nas”) pragnie wyrazić satysfakcję z powodu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych (łącznie zwanymi również „ofertą online”), a także zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami.

 

Holger Christiansen respektuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty online przetwarzamy z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona pracy oraz bezpieczeństwo informacyjne są elementem składowym polityki naszego przedsiębiorstwa.

 

Administrator

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Holger Christiansen; wyjątkowe sytuacje są objaśnione w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe przedstawiają się następująco: Robert Bosch Sp. z. o.o. – Division Holger Christiansen, Ul. Firlika 20, 60-692 Poznań, Polska.

 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarza się następujące kategorie danych:

 • Dane komunikacyjne (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres pocztowy, adres IP)
 • Stałe dane umowy (stosunek umowny, zainteresowanie produktem, względnie umową)
 • Historia klienta
 • Rozliczenie umowy i dane dotyczące płatności
 • Dane informacyjne (podmiotów trzecich, np. wywiadowni, bądź z wykazów publicznych)
 • Ponadto podczas odwiedzania naszych stron gromadzone są następujące dane: adresy IP, strony, z których dokonano wejścia (odsyłające), przeglądane strony, pobrane pliki, przeglądane i przesłuchane nagrania wideo oraz audio, kliknięte pojedyncze łącza, wyszukiwane słowa i frazy (przeszukiwanie witryny), czas trwania wizyty, używana przeglądarka itp. Jeśli wizyta jest rezultatem reklamy on-line, takiej jak baner, reklama wideo, reklama w przeglądarce itp., rejestrujemy także, z jakiego baneru, w związku z jakim wyszukiwanym słowem itp. dokonano wizyty na stronie naszej firmy. Uzyskane informacje pomagają nam optymalizować nasze strony i dopasowywać je do potrzeb odwiedzających, także w zakresie reklam i ofert.

 

Obowiązujące zasady

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy dostępna jest do tego ustawowa podstawa prawna oraz gdy uzyskaliśmy od Państwa zgodę w tym zakresie, np. w ramach rejestracji.

 

Cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz zaangażowanych przez nas usługodawców w następujących celach:

 • Udostępnienie tego typu oferty online oraz wypełnienie umowy zgodnie z naszymi warunkami umownymi łącznie z rozliczeniem. Rozliczenie może uwzględniać również sprzedaż wierzytelności.

(Podstawy prawne: wypełnienie umowy, względnie uzasadniony interes w zakresie sprzedaży przez nas wierzytelności skutecznej jednostce windykacyjnej).

 • Celem ustalenia zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa

(Podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert).

 • Reklama własna lub reklama za pośrednictwem innych podmiotów oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w ustawowo dopuszczalnym zakresie, względnie w oparciu o wyrażenie zgody

(Podstawa prawna: wyrażenie zgody / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, o ile odbywa się to w zgodzie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz prawa ochrony konkurencji).

 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy mailem lub przez SMS/MMS

(Podstawa prawna: zgoda).

 • Zachowanie i obrona naszych praw

(Podstawa prawna: Uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

 

Rejestracja

Jeśli chcą korzystać Państwo z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o dokonanie rejestracji. W ramach rejestracji gromadzimy dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje na temat pożądanego rodzaju płatności, względnie właściciela konta) oraz w razie potrzeby dalsze dane przekazywane dobrowolnie, które są niezbędne do zawarcia i wypełnienia umowy. Dane obowiązkowe oznaczamy gwiazdką: *.

 

Pliki log

Przy każdorazowym korzystaniu z Internetu przez Państwa przeglądarkę internetową przekazywane są automatycznie określone informacje, zapisywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki dziennika są przechowywane przez nas przez okres 1 dnia w celu wykrycia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. w celu rozpoznania prób ataków) a następnie są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z procesu kasowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia określonego zdarzenia a w szczególnych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

Pliki log są wykorzystywane (bez, względnie bez zupełnego adresu IP) również w celach analitycznych; w tym zakresie patrz Rozdział dotyczący analityki internetowej.

W plikach log zapisywane są w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszej oferty online;
 • adres strony internetowej, z której została otwarta oferta online (tzw. URL pochodzenia i odsyłania);
 • nazwa dostawcy usługi, za pośrednictwem którego następuje dostęp do oferty online;
 • nazwa otworzonych plików, względnie informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania otwarcia;
 • przesłana ilość danych;
 • system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej łącznie z zainstalowanymi add-ons (np. do Flash Player);
 • kod statusu http (np. „Zapytanie przebiegło pomyślnie.” lub „Nie znaleziono żądanego pliku.”).

 

Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Przekazywanie danych innym administratorom

Państwa dane osobowe są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w odniesieniu do wypełniania umowy, my bądź podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych lub udzielili Państwo zgody w tym zakresie. Szczegółowe informacje w zakresie podstaw prawnych są dostępne w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne. Podmiotami trzecimi mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch. Na ile dane są przekazywane podmiotom trzecim z uwagi na uzasadniony interes, jest opisane w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

 

Usługodawcy (ogólnie)

Powierzamy zewnętrznym usługodawcom zadania związane z serwisem sprzedażowym i marketingowym, zarządzaniem umowami, realizacją płatności, programowaniem, hostingiem danych i serwisem hotline. Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.

 • Dostawcy usług płatniczych: W zależności od sposobu płatności, jaką wybiorą Państwo podczas zamawiania, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane konta bankowego lub karty kredytowej) przekazujemy do instytucji kredytowej, której zlecono płatności, lub do wybranego przez nas dostawcy usług płatniczych. Dostawcy usług płatniczych pobierają i przetwarzają te dane częściowo także jako podmioty odpowiedzialne. Wtedy obowiązują oświadczenia o ochronie danych każdorazowego dostawcy usług płatniczych.
 • Powiadomienie o dostawie przesyłki: Aby umożliwić powiadomienia o dostawie przesyłki, przekazujemy Państwa adres e-mail oraz numer telefonu w ramach wypełniania umowy firmie.  To przedsiębiorstwo przetwarza dane jako administrator.
 • DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
  Transcargo Sp. z o.o., ul. Pomorska 138-141, 70-812 Szczecin
  General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki
  Maraton SC Maciej Stochmiał, Piotr Stochmiał, ul. Słowackiego 3a/4, 62-200 Gniezno
  UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
 • Przekazywanie odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom, którzy mają swą siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku, zanim dokonamy przekazania, upewniamy się, że u odbiorcy albo obowiązuje polityka prywatności na odpowiednim poziomie (np. na podstawie stosownej decyzji Komisji UE dla danego kraju, albo uzgodniono z odbiorcą tzw. standardowe klauzule umowne UE), bądź udzielili Państwo zgody na przekazywanie.

Mogą Państwo uzyskać u nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię konkretnie uzgodnionych regulacji w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę skorzystać w tym zakresie z informacji podanych w rozdziale Kontakt.

 

Czas trwania zapisywania; terminy przechowywania

Zasadniczo zapisujemy Państwa dane na okres niezbędny do świadczenia przez nas oferty online oraz związanych z nią usług, względnie dopóki mamy uzasadniony interes w dalszym zapisywaniu (np. możemy mieć także po wypełnieniu umowy uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem tych danych, które musimy zapisywać celem spełnienia prawnych zobowiązań (np. ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów, np. umów i faktur przez pewien okres).

 

Korzystanie z cookies (Informacje ogólne)

Cookies, tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas korzystania z oferty online. Jeśli ponownie otworzą Państwo tę ofertę online, Państwa przeglądarka odsyła treść cookies do danego oferenta, umożliwiając w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Sczytywanie cookies umożliwia nam optymalne kształtowanie naszej oferty online celem ułatwienia Państwu korzystania z niej.

 

Wyłączanie i usuwanie cookies

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, za pośrednictwem wyskakującego okienka cookie layer są Państwo pytani, czy akceptują Państwo ciasteczka umieszczane na naszej stronie, czy też chcieliby Państwo wyłączyć je w ustawieniach.

Jeśli decydują się Państwo odrzucić cookies, wówczas na Państwa przeglądarce umieszcza się opt-out cookie. Ten cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie cookies może jednak skutkować tym, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych mogą być już dla Państwa niedostępne. Proszę mieć na uwadze, że opt-out cookie ze względów technicznych może znaleźć zastosowanie tylko w przeglądarce, z której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać opt-out.

Możliwość dokonywania ustawień nie obejmuje cookies, które są umieszczane przez innych oferentów podczas Państwa wizyty na stronie internetowej podmiotów trzecich.

Za pośrednictwem swojej przeglądarki mogą Państwo w każdym momencie usunąć wszystkie cookies. W tej kwestii proszę zasięgnąć informacji w funkcji pomocy swojej przeglądarki. Także to może jednak skutkować tym, że poszczególne funkcje mogą być już dla Państwa niedostępne.

Ponadto za pośrednictwem następującej strony internetowej istnieje możliwość administrowania korzystaniem z cookies przez oferentów trzecich i dezaktywowania go:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, wobec czego nie ponosimy za nią odpowiedzialności i nie mamy wpływu na jej treści oraz dostępność.

 

Tracking cookies w powiązaniu z wtyczkami Social Plugins

Na niektórych stronach naszej oferty online załączone są treści i usługi innych oferentów (np. Facebook, Twitter), którzy ze swej strony mogą wykorzystywać cookies oraz aktywne komponenty. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych oferentów. Bliższe informacje dotyczące wtyczek Social Plugins są zawarte w rozdziale Wtyczki Social Plugins.

 

Wtyczki Social Plugins

W naszej ofercie online wykorzystujemy wtyczki różnych sieci społecznościowych, tzw. Social Plugins; są one opisane poszczególnie w niniejszym rozdziale.

W przypadku stosowania wtyczek Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. W ten sposób dany oferent otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka internetowa otworzyła odpowiednią stronę naszej oferty online, również jeśli nie posiadają Państwo konta użytkownika i oferenta lub nie są Państwo w danej chwili zalogowani na nim. Pliki log (łącznie z adresem IP) są przy tym przekazywane z Państwa przeglądarki internetowej bezpośrednio do serwera danego oferenta i ewentualnie tam zapisywane. Oferent, względnie jego serwer, może mieć swoją lokalizację poza granicami UE, względnie Europejskiego Obszaru gospodarczego (np. w USA).

Takie wtyczki stanowią samodzielne rozszerzenia oferentów sieci społecznościowych. Z tego względu nie mamy wpływu na zakres gromadzenia danych i ich zapisywania przez oferentów sieci społecznościowych za pośrednictwem wtyczek.

Cel i zakres gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieć społecznościową oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwości konfiguracji w celu ochrony Państwa prywatności są zawarte w informacjach w sprawie polityki prywatności danej sieci społecznościowej.

Jeśli nie chcą Państwo, by oferenci sieci społecznościowych otrzymywali dane poprzez ofertę online i ewentualnie zapisywali je, względnie poddawali dalszemu przetwarzaniu, nie powinni Państwo wykorzystywać danych wtyczek.

 

YouTube

Ta oferta online wykorzystuje platformę wideo YouTube prowadzoną przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą przekazywanie plików audio oraz wideo.

Gdy otworzą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zainstalowany YouTube Player nawiązuje połączenie z YouTube celem przesłania i odtworzenia pliku wideo lub audio. Przy tym przekazywane są również dane do YouTube jako administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube. Usługodawca bądź wykorzystywany przezeń serwer może znajdować się poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Stanach Zjednoczonych). Wtyczki są samodzielnymi rozszerzeniami dostawców mediów społecznościowych. W związku z tym nie mamy wpływu na to, jakie dane są przez nich gromadzone i zapisywane. Dalsze informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, Państwa praw i udostępnionych Państwu do wyboru opcji ochrony prywatności, są zawarte w informacjach w sprawie polityki prywatności YouTube. Gdyby nie życzyli sobie Państwo, żeby dostawcy mediów społecznościowych odbierali oraz, o ile dotyczy, zapisywali bądź wykorzystywali Państwa dane, powinni Państwo zaniechać korzystania z ich wtyczek.

 

Lista cookies

Ta strona internetowa, co widać z jej wykazu cookies, wykorzystuje także cookies innych usługodawców, które mogą służyć tymże do pozyskiwania Twoich danych osobowych. Ewentualne przekazywanie danych osobowych owym usługodawcom oraz przetwarzanie danych osobowych nie jest objęte tą polityką ochrony danych; spółka Robert Bosch Sp. z o.o. – Division Holger Christiansen nie odpowiada za takie operacje przetwarzania danych. 

 

 

 

Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.

 

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw z zakresie polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas Państwa danych osobowych w szczególności przed ryzykiem przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie przed nieupoważnionym dostępem do nich. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

Prawa użytkowników

Celem dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Proszę przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

 • Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. 
 • Prawo do korygowania i usuwania danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych. Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).
 • Ograniczenie przetwarzania: Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenie przetwarzania Państwa danych. 
 • Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.
 • Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na względzie, że ze względów organizacyjnych może dojść do zbiegnięcia się w czasie wyrażenia sprzeciwu oraz wykorzystywania Państwa danych w ramach rozpoczętej już kampanii.
 • Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”: Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.
 • Cofnięcie zgody: Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

 

Przenoszalność danych:

Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

 

Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, względnie kraju związkowego, bądź organu ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych oraz wolności informacji

Adres statutowy:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart

NIEMCY

Adres pocztowy:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

NIEMCY

Tel.: 0711/615541-0
FAKS: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de]

 

Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator”.

W celu dochodzenia swoich praw, a także zgłoszenia incydentów związanych z ochroną danych, prosimy skorzystać z poniższego linku:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W celu przekazania wniosków i skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

DEUTSCHLAND

mailto: DPO@bosch.com

 

Stan: 19/8-22