PREZENT POWITALNY!

Regulamin sprzedaży premiowej

 „Prezent powitalny”

 

1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW:

a) Sprzedaż premiowa „Prezent powitalny”

Prezent dodawany przez Organizatora do pierwszych i trzecich zakupów Uczestnika, dokonanych na kwotę powyżej 200 zł netto, zgodnie z poniższymi Warunkami sprzedaży premiowej.

b) Organizator

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000051814, NIP: 526-102-79-92, REGON: 011124535, kapitał zakładowy 197.443.600,00 zł, numer rejestrowy BDO: 000007792, adres korespondencyjny: HC-CARGO ul. Firlika 20, 60-692 Poznań, zwana dalej: HC-CARGO.

d) Uczestnik

Klient Organizatora, który łącznie spełnia następujące warunki: (a) dokona zakupu w systemie sprzedaży HC-CARGO po raz pierwszy w 2019 r., oraz (b) dokonany zakup będzie na kwotę nie niższą niż 200 zł netto.

c) Cel sprzedaży premiowej

Motywowanie nowych klientów do poznania atutów oferty HC-CARGO. Wprowadzanie nawyku regularnych zakupów.

e) Warunki sprzedaży premiowej

Warunki, które powinien spełnić Uczestnik żeby otrzymać Prezent powitalny.

d) Asortyment sprzedaży premiowej

Sprzedaż premiowa dotyczy całego asortymentu prezentowanego na www.hc-cargo.pl.

f) Prezent powitalny

Prezent stanowi niespodziankę dla Uczestnika.

 

2. CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

Sprzedaż Premiowa trwa od 04.11.2019 r. do 31.12.2019 r., z możliwością przedłużenia przez Organizatora.

 

3. WARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

W sprzedaży premiowej „Prezent powitalny” może wziąć udział każdy Uczestnik, który w czasie trwania Sprzedaży Premiowej: a) dokona zakupu w systemie sprzedaży HC-CARGO po raz pierwszy w 2019 r., oraz (b) dokonany zakup będzie na kwotę nie niższą niż 200 zł netto. Po łącznym spełnieniu powyższych warunków Uczestnik informuje Organizatora o ich zrealizowaniu, wpisując w uwagach do zamówienia hasło „PREZENT 1”, a Organizator dołącza do zamówionych przez Uczestnika produktów Prezent powitany.

Aby otrzymać drugi Prezent powitalny, Uczestnik powinien dokonać jeszcze dwóch zakupów, każdorazowo na kwotę powyżej 200 zł netto. Przy trzecim zakupie, licząc od pierwszego włącznie, Uczestnik wpisuje w uwagach do zamówienia hasło „PREZENT 2”, a Organizator dołącza do zamówionych przez Uczestnika produktów drugi Prezent powitalny.

 

4. UWAGI KOŃCOWE

W przypadku zwrotu jakiegokolwiek z produktów wchodzących w skład zamówienia objętego powyższą sprzedażą premiową, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego prezentu.

Produkty, które stanowią prezent w sprzedaży premiowej, nie są objęte gwarancją.

Prezent nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

Wszelkie należne zobowiązania publicznoprawne związane z otrzymaniem prezentów w sprzedaży premiowej ponosi Uczestnik.

Zakupione w sprzedaży premiowej produkty z asortymentu HC-CARGO są objęte ogólnymi zasadami reklamacji.

Treść Regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej www.hc-cargo.pl.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży Premiowej „Prezent powitalny”.